ELECTLifelong Learning Programme / Education and Culture DG
HemsidaBakrundAktiviteterResultatArkivPartnersLänkarEPCDKontakt-Choose language
-
  Bakrund    
Behovet av innovativa studielösningar för personer med psykiska funktionshinder

Under de senaste 20-30 åren har det traditionella paradigmet för psykiatrisk vård genomgått stora förändringar. Detta gäller för de flesta västerländska välfärdsstater. Man går i riktning mot mer lokalt baserade brukarstyrda verksamheter för psykvård och psykosocial rehabilitering. De gamla medicinska modellerna har utmanats av ett tänkande som mer utgår ifrån människors sociala behov. Holistiska rehabiliteringsmodeller har utvecklats i syfte att stärka individen i användandet av egna förmågor. Klubbhuset som koncept för psykosocial rehabilitering har som mål att nå fullt deltagande i studier eller arbete för personer med psykiska funktionshinder.

Samtidigt med detta paradigmskifte ser man hur patienternas roll inom psykiatrin långsamt förändras. Tidigare låg vårdens fokus ensidigt på sjukdomsbilden, men detta har förändrats och i dag vet vårdarna att patienternas personliga kompetens och styrkor måste beaktas. Med denna förändrade syn påverkas också personalens förväntningar på patienterna. Enligt en aktuell slogan ska man fokusera på ”färdigheter, inte ofärdigheter!” Personer med psykisk ohälsa har också tydligare än förut uttryckt sina önskningar om att få mer och bättre utbildning och arbetsträning. Man har större förväntningar än tidigare på arbete inom den öppna marknaden. Viljan att nå dit uttrycks tydligare i dag.

Enligt en ny rapport från Bob Grove, Jenny Secker och Patience Seebohm (red), ”New thinking about Mental Health and Employment” (Radcliffe Publishing, Oxford 2005), är behovet av arbetsträning och arbetsstöd akut: majoriteten av alla personer som i perioder lider av psykisk ohälsa skulle vilja arbeta, ändå är det bara 20 procent av dem som har någon form av anställning. För de som har en schizofrenidiagnos ligger arbetslösheten på 95 procent. Psykiskt funktionshindrade är den grupp av handikappade som har lägst sysselsättningsnivå. När det gäller utbildning säger nästan 70 procent att de skulle föredra en kombination av utbildning och arbetsträning, men endast 18 procent gick på någon utbildning. Gapet mellan önskad hjälp och erhållen hjälp och stöd ligger i samma storleksordning. 51 procent av de svarande säger att brist på kunskaper och kvalifikationer är det som främst hindrar dem i arbetssökandet. 54 procent hänvisar till bristande arbetserfarenhet och 53 procent pekar på bristen på passande stödåtgärder (ibid, s 12-14). Rapporten är full av information gällande idéerna som ligger bakom projektet. Samma sorts brister finner man i många europeiska länder.

Psykisk ohälsa är vanlig i alla länder. Den handikappar människor och orsakar mycket lidande. Personer med dessa funktionshinder blir ofta isolerade, deras livskvalitet är dålig och dödligheten är mycket högre än hos befolkningen i övrigt. Man blir ofta stigmatiserad, diskriminerad och kränkt i sina mänskliga rättigheter. Psykiskt funktionshinder, socialt utanförskap och fattigdom är negativa faktorer som samverkar och skapar en ond cirkel. Inom ELECT-projektet försöker man att bryta det negativa mönstret och i stället lägga grunden för goda cirklar. Genom att utveckla särskilt stöd för utbildning och skapa studiemetoder där den psykiskt funktionshindrade får assistans i sitt arbete, samt individuella program som förberedelse på arbetslivet, förbättrar ELECT-projektet livskvaliteten för psykiskt funktionshindrade. Man strävar efter att öka göra utbildning och arbetsträning mer tillgängligt. Särskilt utformade stödmetoder behövs för utbildningen av psykiskt funktionshindrade, eftersom de nuvarande stödmetoderna egentligen är skapade för andra grupper av handikappade.

Stakes - National Research and development Centre for Welfare and Health Inclusive Employment Initiatives -group