ELECTLifelong Learning Programme / Education and Culture DG
HemsidaBakrundAktiviteterResultatArkivPartnersLänkarEPCDKontakt-Choose language
-
  Hemsida    
ELECT project imageSyftet med Elect-projektet (European Learning Communities for Training of People with Mental IIlnesses) är att stärka klubbhusen som inlärningscentra och underlätta tillgången till utbildning och arbetsmarknad för personer som håller på att tillfriskna från Psykiska ohälsa. ELECT-konsortiet innefattar klubbhus, klubbhussammanslutningar och träninghus från sju europeiska länder. STAKES kommer att fungera som projektkoordinator. Projektet har finansierats via stöd från europeiska kommissionens program för livslångt lärande.

Klubbhus erbjuder en alternativ träningsmiljö och utbildningsmöjligheter för personer som håller på att tillfriskna från psykisk ohälsa. Klubbhus kan förbättra elevernas baskunskaper och öva upp deras inlärningsförmåga genom att aktivera och motivera dem till att delta i olika typer av korta kurser, t.ex. om yrkesvägledning, informations- och kommunikationsteknik samt språk. Klubbhus hjälper till att identifiera elevernas utbildningsmål och underlättar för dem att följa individuella inlärningsvägar.

Projektet främjar samarbete och ökad medvetenhet mellan klubbhusanslutna inlärningscentra och utbildningsinstitut i de länder som ingår i konsortiet. Projektet skapar en uppsättning understödda utbildningsmetoder för klubbhusmedlemmar som strävar efter att studera vid utbildningsinstitut och för studenter vars studier har avbrutits till följd av psykisk ohälsa. Utbildning med understöd förbättrar möjligheterna att med framgång påbörja och genomföra studier vid utbildningsinstitut.

Under projektets slutfas kommer ELECT att organisera en pilotkurs om understödd utbildning där erfarenheter och preliminära resultat från projektet sammanfattas.
Stakes - National Research and development Centre for Welfare and Health Inclusive Employment Initiatives -group